Werkwijze

1. Aanmelding: 

U kunt zich bij Jaap Bosgra aanmelden via de mail of telefonisch. Er wordt dan een afspraak voor een intakegesprek gemaakt waar geen kosten aan verbonden zijn. Behalve zicht krijgen op de hulpvraag is een doel van dit gesprek ook om te toetsen of het van beide kanten goed genoeg voelt om verder te kunnen. Ook zal in dit gesprek worden stilgestaan bij hoe de financiering plaatsvindt. Wanneer er met wederzijdse instemming besloten wordt verder te gaan zal door Jaap Bosgra een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld die bij aanvang van het volgende gesprek ondertekend wordt. Vanaf dat moment is er een contract en gelden de voorwaarden die van toepassing zijn en op de website vermeld staan. 

2. Intakegesprek: 

Tijdens dit gesprek gaat Jaap Bosgra samen met de cliënt op zoek naar een werkbare hulpvraag/opdracht en te komen tot het opstellen van realistische en haalbare werkdoelen. 

 • Tijdens de intake vindt een risico-inventarisatie plaats waarbij gebruik gemaakt wordt van een vragenlijst (LIRIK)
 • Tijdens de intake kunnen ook contra indicaties aan het licht komen wat betekent dat de hulp/zorg niet wordt vervolgd. Contra indicaties kunnen zijn:
  • Er sprake is van een acute crisissituatie 
  • Cliënten hebben geen of onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal
  • Er een onacceptabel risico is voor de veiligheid van de cliënt, diens omgeving of de hulpverlener.
  • Er sprake is van een primaire verslaving (de verslaving is het meest urgente probleem)

Bij het vaststellen van contra-indicaties kan Jaap Bosgra wel doorverwijzen, dit uiteraard met instemming van de client.  

 • Als hulpverlener is Jaap Bosgra aangesloten bij de Friese meldcode en is Jaap Bosgra verplicht melding te doen in geval van huiselijk geweld en/of (kinder)mishandeling.
 • Het behalen van doelen is het streven waarbij de factor tijd ondergeschikt is. Jaap Bosgra werkt niet met een einddatum, in principe blijf Jaap Bosgra betrokken tot de doelen behaald zijn tenzij er gegronde redenen zijn om daarvan af te wijken.
 • Als systeemtherapeut werkt Jaap Bosgra ambulant.  Dat wil zeggen, Jaap zoekt de cliënt op in zijn/haar (meestal) thuissituatie. Cliënten bezoeken in de thuissituatie levert Jaap als therapeut altijd bijzondere en waardevolle informatie op, het geeft al veel informatie over het verhaal van de cliënt als het ware. Maar behalve thuis kan een sessie ook net zo goed een (bos)wandeling zijn of een ontmoeting elders dan thuis.

3. Hulpverleningsplan/plan van aanpak:

Een aantal weken na de start (maximaal zes weken) zal een hulpverleningsplan geschreven worden. Hierin staat beschreven wat de doelen zijn die tijdens de intake naar voren gekomen zijn en hoe daaraan gewerkt gaat worden. Jaap Bosgra probeert zoveel mogelijk de richtlijnen van het Nederlands Jeugd Instituut te volgen. 

4. (Tussen)evaluatie:

Na een half jaar vindt een tussenevaluatie plaats, een moment om de balans op te maken en eventueel doelen bij te stellen.

5. Eindevaluatie:

Aan het eind van het traject vindt een eindevaluatie plaats. In dit verslag wordt beschreven waaraan gewerkt is en hoe en wat eventueel een advies is voor vervolg hulp. 

6. Uitstroomformulier/Klanttevredenheid: 

Bij afsluiting van de hulpverlening wordt u als cliënt gevraagd een zogeheten uitstroomformulier in te vullen. Op dat formulier is gelegenheid te beschrijven hoe u de hulp van Jaap Bosgra hebt ervaren, wat goed/minder goed was en wat u anders had gewild. De feedback die dit oplevert zal door Jaap Bosgra worden gebruikt om te verbeteren. 

Overig

Systemische benadering: 

Bestaan is deelnemen en verbonden zijn met de mensen/wereld om je heen. Gedrag vindt altijd plaats in een context en het leren van contexten kan een belangrijke aanzet zijn tot verandering.

Dit kan betrekking hebben op het gezin, het gezin van herkomst, de partnerrelatie en net zo goed op willekeurig ieder andere situatie waarin iemand zich als mens beweegt. 

We leven allemaal in systemen zoals onze families, werk, verenigingen en onze vriendenkring. Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen waarin we zijn opgegroeid. We hebben bekrachtigende en beperkende patronen, vaak uit loyaliteit, meegenomen.
Deze patronen kan je in je huidige leven weer tegen komen binnen nieuwe/andere systemen, bijvoorbeeld je relatie of je werk en kunnen van invloed zijn op de context(en) waarin je je beweegt. Systeemtherapie kan helpend zijn om patronen daarin zichtbaar te maken en te beïnvloeden wat van positieve invloed kan zijn op hoe je meedoet. 

Oplossingsgericht werken:

Oplossingsgericht werken is het stimuleren van het eigen oplossend vermogen om een probleemsituatie om te buigen naar een wenselijke situatie. Ondanks dat cliënten hulp vragen bij het oplossen van problemen beschikken zij (vaak zonder het zelf te weten) meestal zelf ook over krachten en mogelijkheden die helpend kunnen zijn.

Uitgangspunten oplossingsgericht werken:

 • Doe meer van wat goed werkt en stop met datgene dat niet werkt. Als iets heel goed werkt deel dit dan met anderen. Je zult merken dat dit extra energie geeft en creatieve impulsen met zich meebrengt.
 • Als iets niet goed gaat kijk dan naar waar de uitzonderingen zijn: Wanneer gaat het iets beter of zelfs goed? Wat is er in die situatie dan anders? Wat doe jìj anders?
 • Mensen zijn competent. Wij beschikken over kwaliteiten en bronnen om stappen te zetten in onze ontwikkeling. Kijk maar naar wat je in het verleden succesvol gedaan hebt!
 • Leg je focus op de toekomst. Als je blijft praten over de ‘slechte’ dingen uit het verleden dan verander je dat verleden niet. Kijk naar voren en ga er van uit dat die ‘slechte’ dingen er niet meer zijn. Hoe ziet het er dan uit? Wat is er dan anders?
 • Doe het stap voor stap. Kleine stappen zijn gemakkelijker te zetten en brengen een positieve beweging op gang. Het gaat om de ‘beweging’. Dat je de goede kant op beweegt.