Werkwijze

Een traject bij Bosgra Systeemtherapie bestaat uit meerdere onderdelen:

1. Kennismaken; Het eerste gesprek heeft tot doel om samen te onderzoeken of het goed voelt en er een basis is om te gaan samenwerken.

2. Intake; samen met de cliënt probeer ik te komen tot een werkbare hulpvraag/opdracht en tot het opstellen van realistische en haalbare doelen*

3. Risico-inventarisatie; dit is een onderdeel van de intake en heeft vooral tot doel om vooraf een zo goed mogelijke inschatting te maken wat eventuele risico’s kunnen zijn tijdens een traject (veiligheid, drugs- en/of alcoholgebruik, risico op (kinder)mishandeling. Als hulpverlener ben ik aangesloten bij de Friese meldcode en ben ik verplicht melding te doen in geval van huiselijk geweld en/of (kinder)mishandeling. 

4. Als er geen overwegende bezwaren zijn tekent zowel de cliënt als ik een overeenkomst en is de aanvang van het traject begonnen. 

5. Periodiek (terug)rapporteren aan de opdrachtgever. Belangrijk hierbij is dat er in principe geen informatie met derden wordt gedeeld en/of terug gerapporteerd alvorens het is besproken met de cliënt en zonder toestemming van de cliënt. 

6. Tussen- en eindevaluatie met cliënt bespreken en vastleggen

7. Afsluiting traject; bij afsluiting zal de cliënt door mij worden gevraagd zijn/haar tevredenheid over de geboden hulp uit te drukken met een cijfer op een daarvoor bestemd formulier. Dat is vooral bedoelt als meetinstrument voor mij een opmaat ter verbetering. 

* het behalen van doelen is mijn streven waarbij de factor tijd ondergeschikt is. Ik werk niet met een einddatum, in principe blijf ik betrokken tot de doelen behaald zijn tenzij er gegronde redenen zijn om daar van af te wijken. 

Als systeemtherapeut werk ik hoofdzakelijk ambulant.  Dat wil zeggen, ik zoek de cliënt op in zijn/haar (meestal)  thuissituatie. Cliënten bezoeken in de thuissituatie levert mij als therapeut altijd bijzondere en waardevolle informatie op, het geeft al veel informatie over het verhaal van de cliënt. Maar behalve thuis kan een sessie ook net zo goed een (bos)wandeling zijn of een ontmoeting elders dan thuis.

Indien nodig of desgewenst kan ik cliënten in een werkruimte op een andere locatie ontvangen. Ik heb geen 9 tot 5 planning en beweeg mee met de agenda van cliënten. Indien nodig kan ik ook in de avonduren en eventueel op zaterdag, al naar gelang een situatie daarom vraagt. 

Systemische benadering

Bestaan is deelnemen en verbonden zijn met de mensen/wereld om je heen. Gedrag vindt altijd plaats in een context en het leren van contexten kan een belangrijke aanzet zijn tot verandering.

Dit kan betrekking hebben op het gezin, het gezin van herkomst, de partnerrelatie en net zo goed op willekeurig ieder andere situatie waarin iemand zich als mens beweegt. 

We leven allemaal in systemen zoals onze families, werk, verenigingen en onze vriendenkring. Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen waarin we zijn opgegroeid. We hebben bekrachtigende en beperkende patronen, vaak uit loyaliteit, meegenomen.
Deze patronen kan je in je huidige leven weer tegen komen binnen nieuwe/andere systemen, bijvoorbeeld je relatie of je werk en kunnen van invloed zijn op de context(en) waarin je je beweegt. Systeemtherapie kan helpend zijn om patronen daarin zichtbaar te maken en te beïnvloeden wat van positieve invloed kan zijn op hoe je meedoet. 

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken is het stimuleren van het eigen oplossend vermogen om een probleemsituatie om te buigen naar een wenselijke situatie. Ondanks dat cliënten hulp vragen bij het oplossen van problemen beschikken zij (vaak zonder het zelf te weten)  meestal zelf ook over krachten en mogelijkheden die helpend kunnen zijn.

Uitgangspunten oplossingsgericht werken:

  • Doe meer van wat goed werkt en stop met datgene dat niet werkt. Als iets heel goed werkt deel dit dan met anderen. Je zult merken dat dit extra energie geeft en creatieve impulsen met zich mee brengt.
  • Als iets niet goed gaat kijk dan naar waar de uitzonderingen zijn: Wanneer gaat het iets beter of zelfs goed? Wat is er in die situatie dan anders? Wat doe jìj anders?
  • Mensen zijn competent. Wij beschikken over kwaliteiten en bronnen om stappen te zetten in onze ontwikkeling. Kijk maar naar wat je in het verleden succesvol gedaan hebt!
  • Leg je focus op de toekomst. Als je blijft praten over de ‘slechte’ dingen uit het verleden dan verander je dat verleden niet. Kijk naar voren en ga er van uit dat die ‘slechte’ dingen er niet meer zijn. Hoe ziet het er dan uit? Wat is er dan anders?
  • Doe het stap voor stap. Kleine stappen zijn gemakkelijker te zetten en brengen een positieve beweging op gang. Het gaat om de ‘beweging’. Dat je de goede kant op beweegt